Prepravný poriadok

Prepravný poriadok

pre vykonávanie osobnej cestnej dopravy – taxislužby

Eva Molčanová - CLUB TAXI

vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Čl. I

Úvodné ustanovenia

1.     Prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy resp. zmluva o preprave osôb v taxislužbe medzi účastníkmi.

2.     Účastníkmi prepravnej zmluvy sú dopravca, reprezentovaný vodičmi taxislužby a zákazník.

3.     Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zverejnenia na webovom sídle dopravcu.

4.     Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravcu na uzavretie prepravnej zmluvy a po jej uzatvorení je jeho obsah súčasťou zmluvných práv a povinností účastníkov.

 

Čl. II

Vymedzenie základných pojmov

1.     Na účely tohto prepravného poriadku je taxislužba prevádzkovanie osobnej dopravy vozidlami taxislužby ako prepravy jednotlivých cestujúcich alebo skupiny cestujúcich do cieľového miesta podľa zmluvy o preprave osôb.

2.     Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy -taxislužby odo dňa právoplatnosti koncesie, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožine a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb.

 

Čl. III

Povinnosti dopravcu

Dopravca je povinný:

1.  prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku,

2. zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle a vo vozidle taxislužby,

3.  prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenku o

     vykonanej preprave a zaplatení cestovného,

4.  starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny,

5.  označiť každé prevádzkované vozidlo svojím obchodným menom a platným cenníkom,

6. byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy  v taxislužbe cestujúcim a tretím osobám,

7.  ak na základe zmluvy s dopravcom poskytuje osobnú cestnú dopravu v taxislužbe vykonávajúci dopravca, ustanovenia tohto prepravného poriadku sa naňho vzťahujú v rovnakom rozsahu.

 

Čl. IV

Výkon taxislužby

1.     Dopravca má prepravnú povinnosť v rozsahu prepravného poriadku.

2.  Dopravca  ponúka  prepravu cestujúcich objednávkou osobne alebo na telefónnych číslach uvedených na vizitkách, automobile, či iných reklamách, pričom vodič vozidla taxislužby zabezpečuje, podľa možností, jej riadne a včasné vybavenie a prepravuje cestujúceho z vopred dohodnutého miesta do vopred dohodnutého cieľového miesta.

3.  Vodič vozidla taxislužby je povinný, podľa možností, prepraviť cestujúceho, ktorý prejaví záujem o prepravu na stanovišti taxislužby alebo kdekoľvek na ceste počas jazdy vozidla taxislužby bez cestujúceho okrem zastávok pravidelnej dopravy.

4.  Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podľa poradia na stanovisku taxislužby v danej lokalite kam patrí daná objednávka. Pokiaľ sa jedná o vozidlo so zvýhodnenou cenou pre objednávajúceho toto vozidlo je uprednostnené (podľa dostupnosti vozidla a vodiča vozidla taxislužby) pred ostatnými vozidlami čakajúcimi v rade. Vozidlá zo zvýhodnenou cenou môžu byť zasielané pre cestujúceho kdekoľvek do miesta pristavenia, pokiaľ to umožňujú najmä technický stav a priepustnosť cesty, dopravná situácia a jedná sa o miesto pristavenia, ktoré nevzbudzuje u vodiča vozidla taxislužby podozrenie, že by mohol byť vystavený nebezpečenstvu alebo, že by mohlo hroziť znečistenie, prípadne poškodenie vozidla taxislužby.   .

5.  Preprava sa uskutočňuje po najkratšej trase s prihliadnutím na dopravnú situáciu, technický stav, priepustnosť cesty. Po inej trase sa preprava môže uskutočniť iba so súhlasom alebo na návrh cestujúceho. Po uzavretí zmluvy o preprave s cestujúcim možno na prepravu po rovnakej trase vziať ďalšieho cestujúceho so súhlasom alebo na návrh cestujúceho, s ktorým bola uzavretá zmluva o preprave a s prihliadnutím na pravidlá cestnej premávky.

6.  Počas prepravy vodič a cestujúci nesmú vo vozidle taxislužby alebo v jeho tesnej blízkosti fajčiť, piť, jesť alebo inak znečisťovať vozidlo taxislužby, na prednom sedadle manipulovať s príručnou batožinou, novinami, mapami alebo inými predmetmi, ktoré by mohli obmedziť výhľad vodiča alebo vedenie vozidla taxislužby. Vozidlom taxislužby je zakázaná jazda s otvorenými dverami vrátane otvorených dverí batožinového priestoru.

7.  V priestore pre cestujúcich možno prepravovať aj príručnú batožinu cestujúceho.

8.  Cestovnú batožinu, palice, kočíky, klietky, balíky, sane a iné veci, ktoré by mohli byť pri dopravnej nehode alebo prudkom pohybe osobného vozidla pre vodiča alebo pre cestujúceho nebezpečné, možno prepravovať iba v priestore pre batožinu. Batožinu a iné veci nakladá a vykladá, umiestňuje alebo pripevňuje vodič vozidla taxislužby.

9.   Barly, lyže a podobné predmety možno prepravovať v mieste pre cestujúcich, ale musia byť riadne uložené, aby v prípade mimoriadnej udalosti nedošlo k ešte horším následkom a to neočakávaným posunutím týchto predmetov, napríklad pri prudkom brzdení.

10. V prípade cestujúceho s invalidným vozíkom vodič vozidla taxislužby je povinný zabezpečiť vozidlo, ktoré má dostatočne veľký batožinový priestor pre umiestnenie invalidného vozíka, ak nie je možné invalidný vozík bezpečne umiestniť v batožinovom priestore vozidla. Zabezpečenie vhodného vozidla je podmienené voľnosťou tohto vozidla (musí byť v meste a byť voľné – bez iného zákazníka).

11. Vo vozidle taxislužby sa smú na miestach na to vyhradených prepravovať osoby len do prípustnej užitočnej hmotnosti vozidla, pritom počet prepravovaných osôb nesmie byť vyšší, ako je počet miest uvedených v osvedčení o evidencii vozidla.

12.Na prednom sedadle vedľa vodiča možno prepravovať iba cestujúceho, ktorého umožňujú prepravovať predpisy o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Každá prepravovaná osoba je povinná byť počas prepravy pripútaná bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo taxislužby vybavené, inak sama zodpovedá za škodu, ktorá vznikne dopravcovi, a vodičovi taxislužby. V prípade, ak príslušník policajného zboru zastaví vozidlo taxislužby a prepravovaná osoba nie je pripútaná, znáša sama prípadnú pokutu za nedodržanie predpisov.  

13.O vykonanej preprave je vodič taxislužby povinný vydať cestujúcemu dve potvrdenia bezprostredne po dokončení jazdy a to aj bez požiadania. Jedno potvrdenie je vytlačené z taxametra, to obsahuje – dátum a čas začatia prepravy a skončenia prepravy (jazdy), evidenčné číslo vozidla, obchodné meno a sídlo fyzickej osoby – podnikateľa (dopravcu), telefónne číslo, IČO, DIČ, prejdené kilometre, označenie sadzby, ktorá bola na prepravu použitá, suma cestovného, suma príplatku – pokiaľ je použitý, celková suma v eurách. Druhé potvrdenie je vytlačené z registračnej pokladnice, a to obsahuje – obchodné meno a sídlo fyzickej osoby – podnikateľa (dopravcu), označenie „ambulantný predaj“, IČO, DIČ, druh služby (preprava) „taxi služba“, suma prijatej platby, DPH celkom, základ dane, predaj celkom, celková suma, čas a dátum prijatia platby, číslo pokladnice, číslo potvrdenia, DKP kód (daňový kód pokladne, symbol (logo) Ministerstva financií SR.

14.Pri výkone taxislužby je vodič povinný mať vo vozidle taxislužby tieto doklady: osvedčenie o evidencii vozidla (malý technický preukaz), kópiu koncesnej listiny, tlačivá potvrdeniek o zaplatení cestovného, preukaz totožnosti, vodičské oprávnenie, preukaz vodiča taxislužby, ktorý musí byť umiestnení na mieste viditeľnom pre cestujúceho, prepravný poriadok, ak vozidlo bolo kontrolované na TK a EK, tak aj kartičky o TK a EK a protokoly o nich, potvrdenia o zapletení poistky (biela a zelená karta), kompletné sadzby cestovného, základné sadzby cestovného (umiestnené na viditeľnom mieste pre cestujúcich), kartu, ktorou je vozidlo taxislužby oprávnené na poskytovanie dopravných služieb – taxislužbu, ktorú vydáva okresný úrad Košice, tá obsahuje ŠPZ, ktorá je uvedená aj v koncesnej listine (karta musí byť umiestnená na mieste viditeľnom pre cestujúceho), montážny list od taxametra, potvrdenie o metrológií, pracovná zmluva vodiča vozidla taxislužby.

15. Pri objednávaní vozidla taxislužby je objednávateľ (cestujúci, zákazník) povinný uviesť nástupné a cieľové miesto prepravovanej osoby.

16.Cena za prepravu sa riadi platným cenníkom uverejneným na prístrojovej doske vozidla, na dverách vozidla taxislužby a je ovplyvnená čakaním v križovatkách, cestných zápchach, prejazdenými kilometrami, nakoľko taxametre sú vybavené počítaním času a prejazdených kilometrov.

17. Tarifa za jazdné vozidlom taxislužby je 0,60 eura/1 km, 0,70 eura/1 km, 0,80 eura/1 km, 1,00 eura/1 km, minimálna cena za prepravu je 1,20 eur, státie 1,65 eura/15 minút státia, štartovné je 0,40 eur.

18. Povinnosťou vodiča vozidla taxislužby je počkať a skontrolovať uzatvorenie všetkých dverí automobilu taxislužby (vrátane dverí do batožinového priestoru) a až následne naštartovať vozidlo taxislužby a uskutočniť prepravu.

19. Nie je možné prepravovať zvieratá vo vozidle taxislužby, okrem prípadov, že sú umiestnené v špeciálnych prepravných zariadeniach, ktoré neznečisťujú vozidlo taxislužby a za predpokladu, že je možné ich vložiť do batožinového priestoru vozidla.

20. Vodič vozidla taxislužby nesmie počas výkonu svojej služby požívať alkoholické látky, ani iné návykové látky a nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky ani počas svojej služby. Ak cestujúci zistí, že vodič je pod ich vplyvom, je povinný to bezodkladne oznámiť dopravcovi.    

 

Čl. V

Zmluva o preprave osôb

1.   Zmluvný vzťah medzi dopravcom a cestujúcim vzniká na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa § 760 až 764 Občianskeho zákonníka (ďalej aj „prepravná zmluva“).

2.  Dopravca môže uzavrieť zmluvu o preprave osôb s cestujúcim prostredníctvom vodiča taxislužby na stanovišti taxislužby, alebo kdekoľvek na území určenom v koncesii, kde sa počas jazdy bez cestujúceho nachádza s vozidlom taxislužby, vo svojom sídle, prostredníctvom telefonickej objednávky, pričom prepravná zmluva sa uzatvára ústne na základe konania cestujúceho, ktorým dáva bezpochyby najavo, že chce uzatvoriť prepravnú zmluvu.

3.   Pred uskutočnením prepravy a uzavretím prepravnej zmluvy má cestujúci právo oboznámiť sa s platným cenníkom taxislužby.

4.   O vykonanej preprave (a len o vykonanej preprave) je vodič taxislužby povinný na požiadanie vydať cestujúcemu potvrdenky, ktoré obsahujú údaje podľa čl. IV ods. 13 prepravného poriadku.

5.   Uzavretím prepravnej zmluvy vzniká dopravcovi povinnosť riadne a včas prepraviť cestujúceho do miesta určenia podľa zmluvných podmienok a podmienok prepravného poriadku.

6.  Odmietnuť uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podľa  podmienok čl. VII prepravného poriadku.

7.   Uskutočnením prepravy na základe uzavretej prepravnej zmluvy a podľa podmienok prepravného poriadku, vzniká cestujúcemu povinnosť zaplatiť určené cestovné podľa cenníka taxislužby. Odmietnutie zaplatenia cestovného sa rieši privolaním polície a je vymáhateľné súdnou cestou.

 

Čl. VI

Odstúpenie od zmluvy

1.     Dopravca môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť ak nie sú objednávateľom splnené podmienky prepravnej zmluvy alebo ustanovenia prepravného poriadku.

2.     Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje alebo kŕmi prepravované zviera alebo na prednom sedadle manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby, alebo inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy alebo inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť vodiča a vozidla taxislužby.

3.     Cestujúci môže od uzatvorenej prepravnej zmluvy odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.

 

Čl. VII

Odmietnutie prepravy

Vodič vozidla taxislužby pripraveného na prepravu môže odmietnuť vykonať prepravu ak:

a)       čas prepravy, cieľové miesto, trasa prepravy alebo iné okolnosti vzbudzujú u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

b)       to neumožňuje technický stav a priepustnosť cesty alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na trase prepravy, najmä v dôsledku poveternostných vplyvov, poškodenia pozemnej komunikácie alebo dopravnej nehody,

c)       cestujúci je zjavne pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, hrozí znečistenie alebo poškodenie vozidla taxislužby, alebo obťažovanie vodiča počas prepravy,

d)       to neumožňuje správanie sa cestujúceho, najmä ak je agresívny alebo je ozbrojený, alebo inak vzbudzuje u vodiča obavu o svoje zdravie, o bezpečnosť prepravy alebo o vozidlo taxislužby,

e)       cestujúci má batožinu, ktorú vzhľadom na jej početnosť, veľkosť, hmotnosť alebo tvar nie je možné prepraviť, alebo ktorá by mohla poškodiť alebo znečistiť vozidlo taxislužby,

f)        cestujúci chce prepravovať zvieratá, ktoré vzhľadom na ich veľkosť, početnosť alebo správanie nie je možné prepraviť v priestore pre cestujúcich ani v batožinovom priestore.

 

Čl. VIII

Nakladanie s nájdenými vecami

1.   Vodič taxislužby je povinný, ak nájde stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, ju vydať vlastníkovi. Ak vlastník nájdenej veci nie je známy alebo ak sa neprihlási v deň nálezu, vodič taxislužby je povinný vec odovzdať vlastníkovi vozidla, ktorý dozrie, aby sa vec vrátila majiteľovi.

2.   Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby, a nie sú pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrdenia, vec sa mu vydá.

3.  Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdavkov pri odovzdávaní vecí.

 

Čl. IX

 Zodpovednosť

1. Za porušenie povinnosti taxislužby prepraviť podľa prepravného poriadku cestujúceho riadne a včas zodpovedá dopravca podľa § 763 ods. 2 Občianskeho zákonníka. Dopravca následne vyvodí zodpovednosť voči vodičovi taxislužby.

2.   V prípade, že došlo k neodôvodnenému meškaniu alebo neuskutočneniu prepravy z viny dopravcu alebo vodiča taxislužby, je dopravca povinný nahradiť škodu vzniknutú cestujúcemu nasledovne: náhrada škody za omeškanie bude riešená pomernou zľavou na zaplatenom cestovnom.

3.   Svojej zodpovednosti sa dopravca alebo vodič taxislužby zbaví ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno požadovať.

 

Čl. X

Reklamácie, sťažnosti, škoda

1.     Cestujúci alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať reklamácie, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez zbytočného odkladu. V reklamácii musí oprávnený vymedziť svoje požiadavky a stručne ich zdôvodniť. Ďalej musí pripojiť doklady osvedčujúce oprávnenosť jeho nároku.

2.     Ak reklamácia nemá všetky náležitosti dopravca ihneď vyzve reklamujúceho na jej doplnenie v stanovenej lehote. Ak sa reklamácia nedoplní a nezašle v určenej lehote, nie kratšej ako 8 dní, považuje sa za nepodanú.

3.     Ak cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z prepravy alebo v súvislosti s prepravou podávať sťažnosť, musí ju uplatniť u dopravcu písomne, a to bez dlhého odkladu, najneskôr do 7 kalendárnych dní od skutočnosti na ktorú sa sťažnosť vzťahuje.

4.     Ak cestujúcemu vznikne počas prepravy škoda na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s ním alebo na veciach, ktoré mal pri sebe, zodpovedá za ňu dopravca podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou dopravným prostriedkom (§427 až 431) a ten následne vyvodí zodpovednosť voči vodičovi vozidla taxislužby.

5.     Ak ide o právo na náhradu škody na zdraví alebo na batožinách prepravovaných spoločne s cestujúcimi alebo veciach, ktoré mal pri sebe; toto právo sa môže uplatniť cestou súdu.

6.     Pokiaľ oprávnený uplatňuje škodu spôsobenú na zdraví a veciach, alebo škodu spôsobenú odcudzením alebo stratou vecí postupuje sa v zmysle § 106 Občianskeho zákonníka.

7.     Právo na náhradu škody na batožinách cestujúceho prepravovaných spoločne s ním alebo veciach, ktoré mal cestujúci pri sebe, je cestujúci povinný písomne uplatniť u dopravcu.

8.     Sťažnosti a reklamácie na plnenie záväzkov z prepravného poriadku a ich vybavovanie dopravcom podľa tohto článku preskúmava Slovenská obchodná inšpekcia.

 

Čl. XI

Mimoriadna udalosť

1.   Za mimoriadnu udalosť (ďalej len „MU“) pri výkone osobnej dopravy – taxislužby sa považuje:

a) dopravná nehoda,

b) požiar vozidla,

c) úraz alebo náhle ochorenie vodiča, cestujúceho alebo inej osoby.

2.   Pri MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

a) bezodkladne zastaviť vozidlo,

b) urobiť potrebné opatrenia na záchranu cestujúcich a majetku ohrozeného MU,

c) poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe potrebnú prvú pomoc a bezodkladne  privolať odbornú zdravotnícku pomoc,

d)urobiť vhodné opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a umožniť jej obnovenie.

3.   Ak pri MU došlo k zraneniu osoby alebo k jej usmrteniu, poškodeniu cesty alebo všeobecne prospešného zariadenia, alebo ak došlo k hmotnej škode prevyšujúcej desať násobok minimálnej mesačnej mzdy zamestnanca, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) ohlásiť bezodkladne MU policajnému orgánu,

b) zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia MU,

c) zotrvať na mieste až do príchodu policajného orgánu, alebo na toto miesto sa bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení MU.

 

Čl. XII

Tarifné podmienky

 

1.     Tarifné podmienky pre taxislužbu Eva Molčanová - CLUB TAXI sú: štartovné: 0,40 €, minimálne jazdné:1,20 €, stojné: 1,65 €/15 min.

2.     Sadzby jazdného sú závislé od druhu vozidla taxislužby, ktoré je na prepravu použité, vozidlo číslo 1 – dacia logan (RV 014 BR) má cenu jazdného upravenú na 0,60 eur/1 km jazdy bez ohľadu na jazdu v meste alebo mimo mesta, vozidlo č. 2 – renault clio grandtour (RV 306 CG) má cenu jazdného upravenú na 0,60 eur/1 km jazdy mimo mesta a 0,70 eur/1 km jazdy v meste, vozidlo č. 3 – peugeot 307 sw má cenu jazdného upravenú na 0,60 eur/1 km jazdy mimo mesta, 0,80 eur/1 km jazdy v meste, 1,00 eur/1 km jazdy pri prevoze napr. práčky, televízora, menšej skrinky, veľké množstvo batožiny (v počte aspoň 3 priemerných cestovných kufrov) za predpokladu, že je možné ich bezpečne vložiť a prenášať vozidlom.

3.     Zákazník má možnosť vybrať si vozidlo taxislužby podľa vlastného výberu z vozidiel patriacich dopravcovi Eva Molčanová CLUB TAXI, či už sa jedná o výber na stanovisku taxislužby alebo o telefonickú objednávku.

4.     Sadzba za jazdné je závislá od vozidla taxislužby, jazdy v meste, mimo mesta... Po zapnutí taxametra sa objaví cena 0,40 € , ktorá bude narastať podľa prejdenej vzdialenosti alebo podľa plynutia času pri státí. Taxameter sám určí, kedy sa prepne z počítania prejdenej vzdialenosti na počítanie plynutia času a opačne. Výšku ceny, počas počítania prejdenej vzdialenosti, ktorú musí cestujúci zaplatiť, nie je možné ovplyvniť rýchlosťou jazdy (t.j. je jedno, či ide vozidlo taxislužby 40 km/hod. alebo 90 km/hod.). V prípade krátkej jazdy (to je jazdy pri ktorej taxameter ukáže sumu nižšiu ako je 1,20 €) sa po zastavení taxametra automaticky zobrazí suma 1,20 €, čo predstavuje minimálne jazdné za prepravu.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

1.     Tento Prepravný poriadok je súčasťou zmluvy o preprave, pričom dopravca a cestujúci majú právo v písomnej dohode upraviť práva a povinnosti odlišne ako sú upravené v Prepravnom poriadku.

2.     Cestujúci, uzavretím dohody o preprave prehlasuje, že ho dopravca oboznámil s právami a povinnosťami vyplývajúcimi zo Zmluvy o preprave, ako aj s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z prepravného poriadku.

3.     Dopravca si vyhradzuje právo na zmenu, resp. zrušenie Prepravného poriadku, pričom o zmenách bezodkladne informuje Cestujúcich na internetovej stránke dopravcu s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú účinnosť. Prepravný poriadok nadobúda účinnosť odo dňa zverejnenia na internetovej stránke. V prípade, ak cestujúci nesúhlasí so zmenou Prepravného poriadku, je povinný svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa uverejnenia nového Prepravného poriadku . Ak sa dopravca a cestujúci nedohodnú inak, majú právo ukončiť vzájomné záväzkové vzťahy a vyrovnať si svoje vzájomné pohľadávky. Ak cestujúci vo vyššie uvedenej lehote neoznámi dopravcovi svoj nesúhlas so zmenou  prepravného poriadku, platí, že so zmenou súhlasí a akceptuje ponuku dopravcu a cestujúci sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmeneným Prepravným poriadkom.

4.     Pôsobnosť tohto Prepravného poriadku alebo jeho časti možno vylúčiť iba dohodou cestujúceho a dopravcu.

5.     Tento prepravný poriadok nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia na internetovej stránke.

 

V Rožňave dňa 19.07.2018

Kontakt

CLUB-TAXI Kyjevská 13
Rožňava
048 01
0907 700 171, 0910 500 171, 0903 916 678 vlado.moly@gmail.com